รางวัลนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 10.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่1นวัตกรรมเชิงพานิชย์

และรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา นายยศวัฒนา พาผล. นางสาวกานตัวดี กมล. และนางสาวมิยาวดี หาโกสีย์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร