รางวัลทักษะภาษาจีน

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร (27 สิงหาคม 2562)

1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านตัวอักษรจีน ระดับม.ปลาย

2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่าน pinyin ระดับ ม.ต้น

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร