ขอนแก่นวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นฯ ครั้งที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนกการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) รายการดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฎว่า รายการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 มาครองได้สำเร็จ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันประกอบด้วย 1.นางสาวอาภาพรรณ เคมาไชย นักเรียนชั้นม.6/1 และ 2.นางสาวปัณนิศา ประกอบนันท์ นักเรียนชั้นม.6/1 และได้สิทธิเข้าแข่งขันในระดับภาค(เทียบเท่าระดับประเทศ) ต่อไป นอกจากนั้นการแข่งขันรายการอ่านออกเสียง นางสาวปัทมาภรณ์ กมลปัทมากุล นักเรียนชั้นม.5/2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ยังสามารถคว้ารางวัลชมเชย มาครองได้อีกหนึ่งรายการด้วย
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทำได้ในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่จึงเกิดผลลัพธ์นี้จึงเป็นที่ประจักษ์ ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกสอนคือ นางสาวอภินุช นาเลาห์ และนางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย ที่ทุ่มเท ฝึกซ้อมให้กับนักเรียน ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมทีมงาน ขอบใจลูกๆนักเรียนที่เป็นตัวแทน ขยัน อดทน ฝึกฝนความรู้จนประสบความสำเร็จ และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร