ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งขอราชการ ปรึกษาหารือรวมทั้งรับมอบปิ่นโตเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดขยะอยางยั่งยืนจากคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน ในปีการศึกษา 2562  ได้แก่คุณครูสุกานดา แผ้วชำนาญ คุณครูเบญญาภา สาระผล คุณครูสงวนวรรณ ศิลปวิทย์ ได้มอบปิ่นโตฝากไว้ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน  ในวันที่  12 มิถุนายน 2562  เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ที่ห้อง 116

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร