บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานพยาบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “กิจกรรม 10 วัน 10 ความดี” โดยได้รับกำลังใจจาก ดร.ยุทธศาสตร์กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นางพรทิพย์  รัตนถา รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน  ที่มาให้หำลังใจกับทุกคนรวมทั้งร่วมบริจาคโลหิตในครังนี้  ในวันที่  5 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร