ประชุมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อแจ้งนโยบาย ปรึกษาหารือ รวมทั้งเสนอเสนอแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดขยะอย่างยั่งยืนในโรงเรียน  โดยจัดประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง 116

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร