ขอนแก่นวิทย์ยุค IT 4.0

ทีมงานสารสนเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน  วารสารโรงเรียนและวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน  โดยมี ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ย่วชาญฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ในวันที่  21 พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ  ในกานี้ได้ฤกา์เปิดตัวเว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในชื่อ www.kkwschool.com  และ  www.kkw.ac.th

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร