การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ โดยมีวาระสำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 9 วิชาสามัญ ในระดับชั้น ม.4-ม.6 และการจัดทำปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร