สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นายจักรี   ปรินทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกนกพล  แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลวรรณ  ซื่อตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา  พลพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  จันทรโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิรันดร์  กาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวนิตย์  ศรีงามเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุขสรรค์  มะระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุดเขต  เชื้อสาวะถี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเอกชัย  วิวัฒน์วงตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรนุช  ไตรรัตน์ผดุงผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแก้วทิพย์  ภูงามเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ