สังคมศึกษาฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติพล  ตางจงราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุเวศ  ศิริวณิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเชาวนาท  กราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ์  บุปผาพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิยุบล  จารย์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงผกา  ศรีโบราณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิชญากานต์  วาทโยธา
ครู ชำนาญการ
นางมณีรัตน์  ลาจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน  ขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวัชรา  รุ่งสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวารุณี  โพธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์  ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิรยา  คำหนูไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีรวรรณ  จันทร์เทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักฏิ์ชัย   เชษฐบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมถวิล  หมื่นภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุณี   วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอังคนา  ใจตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอรรถกร  เกษรแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายศราวุฒิ  ช่วยเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นายฐานพัฒน์  พรมทา
ครูผู้ช่วย