สนับสนุนการสอน

  กลุ่มวิชาการ        …..

  กลุ่มอำนวยการ    …..

  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ    …..

  กลุ่มกิจการนักเรียน    …..