ศิลปศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น


นายสมชาย  คำหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกมล  เหล่าคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา  หอมสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงรัตน์  ดียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพชรัตน์  จารุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมวลชน  เทศแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาณี   หลวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุจินต์  หอมสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม
ครูผู้ช่วย