วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 5. จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดรับกับบริบทสังคมโลก
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
 4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการของนักเรียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA
 7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

จุดเน้น

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA
 9. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 11. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA
 5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 7. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ