วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นางลักษณาวดี  ศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติพงษ์  สะท้านบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษศิรินทร์  อารยาวิชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวขัตติยา  ขัตติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันจิรา  ทวยนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ  จันประเทือง
ครูชำนาญการ
นางจุรีภรณ์  ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา  ท้าวนาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนัฏฐพร  ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิยรัตน์  แก้วกันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบังอร  ใต้ชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุษกร  เทืองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงศธร  พละเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรวดี  นามวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิริกุล  ทาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร  กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
ครูชำนาญการ
นางสุนทรี  สร้างสมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอริศรา  อรรคษร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพชรภรณ์  เสนาสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุลีพร  จันทร์ไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงศธร  ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรทัย  พรมลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา  แสนจำลาห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยศวัฒน์  พาผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญณรัตน์  ปรินทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญญา  เกื้อกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิวะ  ปินะสา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณณดา  จันสูง
ครูชำนาญการ
นางสาวนันท์นภัส  อุดมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลิวัลย์  ศรีสง่าชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิภาดา  จอมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงคราญ  บุญอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญญาภา  สาระผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชุมพร  อินทรจักรพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิวัติ  ต่อนี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนรินทร  รัตนทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสัญ  จันทร์พยา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์  แสนพลเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัชทัต  ลิมป์เศวต
ครูผู้ช่วย
นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมิยาวดี   หาโกสีย์
ครูผู้ช่วย
นางจิราภรณ์  มิ่งขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานตวดี  กมล
ครู ชำนาญการ
นางบุษกล  แก้วบัวดี
พนักงานราชการ
นางณัฐชฏา  ชัชว่าลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล
ครู ชำนาญการ
นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล
ครูผู้ช่วย
นายวิริยกุล  อุ่นอ่อน
ครูผู้ช่วย

สาขาเทคโนโลยี

นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริพร   ระวีกุล
ครูชำนาญการ
นายมนตรี  กุลหนองแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระชน  แสงศรีเรือง
ครู
นางพิมกมล  บัวละคร
ครูผู้ช่วย