ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น


นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกุลวดี  บงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรย์สมร  เกษสิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรี  วรชิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาภรณ์  ภูสดสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวญาตา  กรุณากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน
นางปัทมา  กุลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์  นิสสัยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณฑนา  นามวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ์
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร
ครูผู้ช่วย