ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นางกฤษณา  กานต์รังสรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา  เบญจประยูรศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ โครงการ English Program
นางนฤมล  สารธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐฏกันย์  พิมพ์นารากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิศารัตน์  เหล่าคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา  ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุเพ็ญศรี  วิวัฒนาเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา  วิทย์ตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอักษรศรี  ชาติศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ English Program
นางสาวสุภาพ  กิดาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรบล  เตรียมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสำราญ  สิกขากิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุจิน  นามสทอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพลินจิต  หิรัญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ  ทวีสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  ขันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประภารัตน์   เนื่องแก้ว อารีล้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ
ครูผู้ช่วย
นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐ์ณิชา  วรรณทิพย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
ครู
นางสาวอภินุช  นาเลาห์
ครู
นางสาวสถาพร  แซ่จ่าว
ครู
นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาววษิรฎา  ไชยภู
ครู
นางสาวนันทภัค  แซ่โค้ว
ครูผู้ช่วย
นางจิราพร   ฉิมหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

     

นางกาญจนาภัณฑ์  เชษฐบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุบรรณ์  ชัยคำดี
ครู