ทีมงานจัดทำ

ที่ปรึกษา
  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร              ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ                     รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
  นางชุรีพร  นาเลาห์                       รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นายวราวุธ  สร้อยพิมาย                รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน             รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
  นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค      
  นางลักษณาวดี  ศรีสุข
  นายนิวัติ  ต่อนี     
  นายพงศธร  ทิพรักษ์

ดูแลระบบ
 
นายบัญชา  วิพัฒพิบูลกิจ
  นายวีระชน  แสงศรีเรือง

เว็บมาสเตอร์
    นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์
  นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
  นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
  นางสิริพร  ระวีกุล
  ดร.อรรถกร  เกษรแก้ว

ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์