ทีมงานจัดทำ

ที่ปรึกษา
  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร              ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ                     รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
  นางชุรีพร  นาเลาห์                       รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน             รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  นายธนัช  ฐากุลธเนศ                    รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน   
  นางลักษณาวดี  ศรีสุข
  นายนิวัติ  ต่อนี     

ดูแลระบบ
 
นายบัญชา  วิพัฒพิบูลกิจ
  นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
  นายวีระชน  แสงศรีเรือง

เว็บมาสเตอร์ ICT
    นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์
  นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
    นางสิริพร  ระวีกุล
  ดร.อรรถกร  เกษรแก้ว

เว็บมาสเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
   
นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์                คณิตศาสตร์
  นายภาสกร แสงนิกุล                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวอนงค์  บุญเลิศ             ภาษาไทย
  นายศราวุฒิ ช่วยเงิน                 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวนันทภัค แซ่โค้ว           ภาษาต่างประเทศ
  นายปฏิพัฒน์ สุดงาม                ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม       ศิลปะ
  นายปฐมพงศ์  คำจันทร์ดี         สุขศึกษาและพลศึกษา
  นายวิทยา  จอมทอง                การงานอาชีพ
  นางสาววรรณภา  อริยา            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-แนะแนว

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

งานธุรการ ๐๔๓-๒๔๑๒๘๐

งานบุคลากร ๐๔๓-๒๔๖๙๕๘

งานการเงิน/พัสดุ ๐๔๓-๐๐๐๔๐๐

กลุ่มวิชาการ ๐๔๓-๒๔๒๗๒๔

กลุ่มอำนวยการ ๐๔๓-๒๔๑๒๘๐

โครงการ EP ๐๔๓-๒๔๔๗๓๐


E-mail (ธุรการ)    :         

      kkwschool@hotmail.com 

      sarabun.kkw@gmail.com