ทีมงานจัดทำ

ที่ปรึกษา
  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร              ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ                     รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
  นางชุรีพร  นาเลาห์                       รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน             รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  นายธนัช  ฐากุลธเนศ                    รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน   
  นางลักษณาวดี  ศรีสุข
  นายนิวัติ  ต่อนี     

ดูแลระบบ
 
นายบัญชา  วิพัฒพิบูลกิจ
  นายวีระชน  แสงศรีเรือง

เว็บมาสเตอร์
    นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์
  นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
  นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
  นางสิริพร  ระวีกุล
  ดร.อรรถกร  เกษรแก้ว

ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์