จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ระดับชั้น ชาย หญิง หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 341 406  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 320 395  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 315 398  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 315 471  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 335 486  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 314 469  
รวม 1,940 2,625  
รวมนักเรียนทั้งหมด 4,565