คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นายรัฐศักดิ์  แก้วหานาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา  ทองป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์  เตชะนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนกนาถ  วงศ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงค์นุช  ทองภูบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวกุล  จุฬานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีรัตน์  พันธุตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพจน์  พิมพ์นารากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัมภา  พิมพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดาพร  พาระพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธาภรณ์  พราววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฏทกร  ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิรภัทร  ทองชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุรีรัตน์  นันทัยทวีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนาคิน  สัจจะเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดารัตน์  ช่างจตุรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์  แสงกระจาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภัทรา  โพธิ์หล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยนารถ  สุริยหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกิตติมา  กึกก้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสถาพร  ไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปาริญ์ญา  กุลหนองแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปณิชา  พัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภาคิไนย  กะสินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉริยา  พหลทัพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนสิทธิ์  วงษ์ศรีธาตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพีรพัฒน์  พรสุรัตน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวรสิกกานต์  รัตตศิริ
ครูผู้ช่วย
นายปฏิญญา  มุ่งหมาย
ครูผู้ช่วย