กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน

  กิจกรรมแนะแนว    …..

  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    …..

  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร      …..

  คณะกรรมการนักเรียน    …..