กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน

  กิจกรรมแนะแนว     …..

  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี     …..

  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร       …..

  คณะกรรมการนักเรียน     …..