กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บุคลากรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

งานแนะแนว

นางสาวอิงอร  มีเค็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา  ภัทรธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทีนดา  หอมเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยะธิดา  ดีรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณภา  อริยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชราภรณ์  พินิจ
ครู 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายประสาท  โนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงษ์ธนา  มูลแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
งานพยาบาล
นายอลงกต  โรจนลิ้มสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพยาบาล