การงานอาชีพฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มการงานอาชีพ

นางจารุพร  สิมเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรภาพันธ์  ไชยรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปัณณพงษ์  บุปผาพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุมาพร  สุขสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ