กลุ่มสาระการเรียนรู้

  คณิตศาสตร์      ….

  วิทยาศาสตร์       

  ภาษาไทย          

  ภาษาต่างประเทศ         

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

  การงานอาชีพเทคโนโลยี          

   สุขศึกษาและพลศึกษา        

  ศิลปศึกษา          

  English Program        …..